•  

Atgal

VETERINARIJOS REIKALAVIMAI NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ JUDĖJIMUI NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS

Veterinarijos reikalavimai naminių gyvūnėlių judėjimui nekomerciniais tikslais parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl sveikatos reikalavimų, taikomų naminių gyvūnėlių nekomerciniam judėjimui, papildant Tarybos direktyvą 92/65/EEB.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veterinarijos reikalavimų naminių gyvūnėlių judėjimui nekomerciniais tikslais (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti vežamų nekomerciniais tikslais naminių gyvūnėlių veterinarijos reikalavimus ir taisykles, taikomas jų tikrinimui.

2. Šie Reikalavimai taikomi naminių gyvūnėlių, nurodytų 1 priede, judėjimui tarp ES šalių ir importui iš trečiųjų šalių. Reikalavimai turi būti taikomi nepažeidžiant 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos, kontroliuojant jų prekybą. Reikalavimai negali apriboti tam tikrų rūšių arba veislių naminių gyvūnėlių judėjimo dėl kitų priežasčių, išskyrus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

3. Vartojamos sąvokos:

  • Judėjimas – naminio gyvūnėlio judėjimas tarp ES šalių narių arba jo įvežimas arba pakartotinis įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją iš trečiųjų šalių.
  • Naminiai gyvūnėliai – 1 priede nurodytų rūšių gyvūnai, kuriuos lydi jų savininkai ar asmuo, atsakingas už juos savininko vardu, ir kurie neskirti parduoti arba perduoti kitam savininkui.
  • Pasas – pagal 31 punkto reikalavimus sudarytas dokumentas, pagal kurį naminis gyvūnėlis gali būti aiškiai identifikuotas ir nustatytas jo atitikimas Reikalavimus.

4. Nuo 2004 m. liepos 3 d. iki 2012 m. liepos 3 d. (pereinamasis laikotarpis) 1 priede nurodytų rūšių naminiai gyvūnėliai laikomi identifikuotais, jeigu jie turi:

4.1. aiškiai įskaitomą tatuiruotę;

4.2. elektroninę identifikavimo sistemą (integrinį grandyną (angl. transponder)).

5. Nepriklausomai nuo įdiegtos identifikavimo sistemos, turi būti galimybė nustatyti naminio gyvūnėlio savininko pavardę ir adresą.

6. ES šalys, kurios reikalauja, kad į jas be karantinavimo įvežami naminiai gyvūnėliai būtų identifikuoti pagal 4.2 punktą, gali to reikalauti ir pereinamuoju laikotarpiu.

7. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tik 4.2 punkte nurodytas metodas turi būti pripažįstamas kaip teisėta identifikavimo priemonė.

II. REIKALAVIMAI NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ JUDĖJIMUI TARP ES ŠALIŲ

8. Nepažeidžiant 10–14 punktų reikalavimų, kai 1 priede nurodyti naminiai gyvūnėliai juda tarp ES šalių:

8.1. jie turi būti identifikuoti, kaip nurodyta 4–7 punktuose;

8.2. juos turi lydėti kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo išduotas pasas, kuriame yra įrašas apie naminiam gyvūnėliui atliktą vakcinaciją arba apie revakcinaciją, jei tinkama, nuo pasiutligės pagal vakciną pagaminusios įmonės rekomendacijas: nurodomas vakcinos gamintojas, identifikavimas, vakcinavimo/revakcinavimo data; gali būti vakcinuojama tik inaktyvuota vakcina, kurioje yra ne mažiau kaip vienas antigeninis vienetas vienoje vakcinos dozėje (Pasaulio Sveikatos Organizacijos standartas).

9. VMVT gali leisti 1 priede nurodytų naminių gyvūnėlių, kurie yra jaunesni kaip 3 mėnesių amžiaus ir nevakcinuoti, judėjimą, jeigu juos lydi pasas ir jie buvo laikyti gimimo vietoje nuo gimimo ir neturėjo kontaktų su laukiniais gyvūnais, įtariamais, kad užsikrėtę pasiutlige, arba juos lydi jų motina, nuo kurios jie dar yra priklausomi.

10. Nuo 2004 m. liepos 3 d. iki 2009 m. liepos 3 d. (pereinamasis laikotarpis) 1 priedo 1 punkte nurodyti naminiai gyvūnėliai, įvežami į Airijos, Švedijos Karalystės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės teritoriją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

10.1. jie turi būti identifikuoti, kaip nurodyta 4.2 punkte, išskyrus tuos atvejus, kai paskirties ES šalis pripažįsta 4.1 punkte nurodytą identifikavimą;

10.2. juos turi lydėti pasas, išduotas kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo, kuriame nurodoma, kad be reikalavimų, nurodytų 8.2 punkte, neutralizuojančių antikūnų titras yra ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml, atlikus mėginio tyrimą patvirtintoje laboratorijoje per laikotarpį, nurodytą nuo 2004 m. liepos 3 d. galiojančiose nacionalinėse taisyklėse.

11. Antikūnų titravimo nereikia kartoti naminiams gyvūnėliams, kurie, atlikus antikūnų titravimą, buvo reguliariai revakcinuojami tokiais laikotarpiais, kaip nurodyta 8.2 punkte, nedarant pertraukos tarp vakcinacijų, kaip reikalauja vakcinos gamintojas.

12. Paskirties ES šalis naminiams gyvūnėliams, judantiems tarp 10 punkte nurodytų trijų ES šalių, gali netaikyti vakcinacijos ir antikūnų titravimo reikalavimų, nurodytų 10 punkte, jei taip nurodo nacionalinės taisyklės, kurios įsigalioja nuo 2004 m. liepos 3 d.

13. Išskyrus specialius atvejus, kai kompetentinga institucija suteikia išimtis, naminiai gyvūnėliai, nurodyti 1 priedo 1 punkte, jaunesni kaip 3 mėnesių amžiaus, negali būti vežami, kol jiems nesukanka tinkamas vakcinacijai amžius ir, jeigu nurodyta nacionalinėse taisyklėse, jiems nenustatytas antikūnų titras.

14. Pereinamasis laikotarpis, nurodytas 10 punkte, gali būti pratęstas Europos Parlamento ir Tarybos, Europos Komisijai pasiūlius, pagal Europos Bendrijos sutarties sąlygas.

15. Naminių gyvūnėlių, nurodytų 1 priedo 3 punkte, judėjimui tarp ES šalių arba iš teritorijų, nurodytų 2 priedo 3 punkte, neturi būti taikomi reikalavimai dėl pasiutligės. Jeigu reikalinga, pagal 38 punkte nurodytą tvarką nustatomi specialieji reikalavimai dėl kitų ligų, įskaitant galimus apribojimus dėl gyvūnų skaičiaus ir veterinarijos sertifikato, kuris turi lydėti šiuos gyvūnus, pavyzdžio.

III. REIKALAVIMAI NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ ĮVEŽIMUI IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

16. 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytų rūšių naminiai gyvūnėliai:

16.1. iš trečiosios šalies, nurodytos 2 priedo 3 ir 4 punktuose, įvežami į:

16.1.1. ES šalį, nurodytą 2 priedo 2 punkte, turi atitikti 8 punkto reikalavimus,

16.1.2. ES šalį, nurodytą 2 priedo 1 punkte, tiesiai arba per šalių, nurodytų 2 priedo 2–3 punktuose, teritoriją, turi atitikti 10–14 punktų reikalavimus;

16.2. iš kitos trečiosios šalies, nenurodytos 2 priedo 3 ir 4 punktuose, įvežami į:

16.2.1. ES šalį, nurodytą 2 priedo 2 punkte:

16.2.1.1. turi būti identifikuoti pagal 4–7 punktus,

16.2.1.2. turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės pagal 8–9 punktuose nurodytus reikalavimus; praėjus bent 30 dienų po vakcinacijos ir likus 3 mėnesiams iki jų judėjimo, neutralizuojančių antikūnų titras turi būti ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml; antikūnų titravimo nereikia kartoti naminiams gyvūnėliams, kurie buvo revakcinuojami 8 punkte nurodytais laikotarpiais; 3 mėnesių laikotarpis neturi būti taikomas pakartotinai įvežamiems naminiams gyvūnėliams, kurių pase yra įrašas, patvirtinantis, kad titravimas buvo atliktas prieš naminiams gyvūnėliams išvykstant iš ES teritorijos ir tyrimo rezultatai buvo teigiami;

16.2.2. ES šalį, nurodytą 2 priedo 1 punkte, tiesiogiai arba per teritoriją, nurodytą 2 priedo 2–3 punktuose, turi būti karantinuojami, išskyrus tuos atvejus, kai jie atitinka 10–14 punktų reikalavimus po to, kai jie pateko į ES teritoriją.

17. Naminius gyvūnėlius turi lydėti veterinarijos sertifikatas, išduotas valstybinio veterinarijos gydytojo, arba, kai naminiai gyvūnėliai įvežami pakartotinai, pasas, kuris patvirtina, kad jie atitinka 16 punkto reikalavimus.

18. Nepažeidžiant šių Reikalavimų:

18.1. naminiams gyvūnėliams, įvežamiems iš teritorijų, nurodytų 2 priedo 3 punkte, pagal 38 punkte nurodytą tvarką, taikomos taisyklės, lygiavertės ES reikalavimams, nurodytiems II ir III skyriuose;

18.2. naminių gyvūnėlių judėjimas tarp San Marino Respublikos, Vatikano ir Italijos Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Prancūzijos Respublikos, Andoros Kunigaikštystės ir Prancūzijos Respublikos arba Ispanijos Karalystės bei Norvegijos Karalystės ir Švedijos Karalystės nuo 2004 m. liepos 3 d. gali būti tęsiamas pagal reikalavimus, nurodytus nacionalinėse taisyklėse;

18.3. pagal 38 punkte nurodytą tvarką ir nustatytus reikalavimus, nevakcinuotų jaunesnių kaip 3 mėnesių amžiaus naminių gyvūnėlių, nurodytų 1 priedo 1 punkte, įvežimas iš trečiųjų šalių, nurodytų 2 priedo 2–4 punktuose, gali būti leidžiamas, jeigu šiose šalyse yra palanki pasiutligės epidemiologinė situacija.

19. 16–18 punktų įgyvendinimo reikalavimai ir veterinarijos sertifikato pavyzdys turi būti patvirtinti pagal 38 punkte nurodytą tvarką.

20. Reikalavimai, taikomi naminių gyvūnėlių, nurodytų 1 priedo 3 punkte, judėjimui iš trečiųjų šalių, ir veterinarijos sertifikato, kuris turi juos lydėti, pavyzdžiui, turi būti patvirtinti pagal 38 punkte nurodytą tvarką.

21. Sąrašas trečiųjų šalių, nurodytų 2 priedo 4 punkte, turi būti sudarytas prieš 2004 m. liepos 3 d. pagal 38 punkte nurodytą tvarką. Trečioji šalis, kad ji būtų įtraukta į šį sąrašą, pirmiausiai turi pateikti duomenis apie pasiutligės epidemiologinę situaciją ir nurodyti, kad:

21.1. šalyje būtina pranešti apie pasiutligės įtarimą kompetentingai institucijai;

21.2. veiksminga stebėsenos sistema buvo vykdoma ne mažiau kaip 2 metus;

21.3. veterinarijos tarnybos struktūra ir organizuotumas yra pakankamas, kad užtikrintų veterinarijos sertifikatų galiojimą;

21.4. visos pasiutligės prevencijos ir kontrolės priemonės, įskaitant importo reikalavimus, buvo įdiegtos;

21.5. galioja reikalavimai, reglamentuojantys vakcinos nuo pasiutligės prekybą (nurodyti patvirtintų vakcinų ir įmonių sąrašą).

22. VMVT turi pateikti visuomenei aiškią ir lengvai prieinamą informaciją apie sveikatos reikalavimus, taikomus naminių gyvūnėlių judėjimui nekomerciniais tikslais ES teritorijoje, ir reikalavimus, kurių reikia laikytis juos įvežant arba pakartotinai įvežant į ES teritoriją. VMVT taip pat turi užtikrinti, kad LR pasienio veterinarijos postuose dirbantis personalas būtų gerai informuotas apie Reikalavimus ir galėtų juos įgyvendinti.

23. VMVT turi užtikrinti, kad vežant naminius gyvūnėlius į ES teritoriją iš trečiųjų šalių per LR pasienio veterinarijos postus, išskyrus 2 priedo 3 punkte nurodytas šalis, būtų laikomasi šių reikalavimų:

23.1. jeigu vežami 5 naminiai gyvūnėliai arba mažiau, LR pasienio veterinarijos poste, per kurį jie įvežami į ES teritoriją, būtų atlikti dokumentų ir atitikties patikrinimai;

23.2. jeigu vežami daugiau kaip 5 naminiai gyvūnėliai, būtų vykdomi reikalavimai ir atliekami tikrinimai, nurodyti 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvoje 92/65/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių prekybą Bendrijos viduje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Tarybos direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją.

24. VMVT turi sudaryti LR pasienio veterinarijos postų, per kuriuos leidžiama iš trečiųjų šalių įvežti naminius gyvūnėlius į ES teritoriją, sąrašą ir pateikti jį Europos Komisijai.

25. Naminių gyvūnėlių savininkas arba už juos atsakingas asmuo turi pateikti LR pasienio veterinarijos poste patikrinti pasą arba veterinarijos sertifikatą, nurodytą 17 punkte, kuris patvirtina, kad naminiai gyvūnėliai atitinka nustatytus reikalavimus, taikomus jų judėjimui.

26. 4.2 punkte nurodytu atveju, kai integrinis grandynas neatitinka ISO 11784 standarto arba ISO 11785 standarto A priedo, savininkas arba už naminius gyvūnėlius atsakingas fizinis asmuo turi pateikti priemones, reikalingas integriniame grandyne užkoduotai informacijai nuskaityti bet kokio patikrinimo metu.

27. Jeigu LR pasienio veterinarijos poste nustatoma, kad naminiai gyvūnėliai neatitinka reikalavimų, nurodytų šiuose Reikalavimuose, VMVT, pasitarusi su valstybiniu veterinarijos gydytoju, turi:

27.1. grąžinti naminį gyvūnėlį į kilmės šalį;

27.2. karantinuoti naminį gyvūnėlį valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint, kol jis atitiks sveikatos reikalavimus, savininko arba atsakingo asmens sąskaita;

27.3. eutanazuoti nekompensuotinai naminį gyvūnėlį, jeigu jo grąžinimas arba karantinavimas negali būti taikomas.

28. VMVT turi užtikrinti, kad naminiai gyvūnėliai, kuriuos atsisakoma įleisti į ES teritoriją, būtų laikomi valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint, kol jie bus grąžinti į kilmės šalį arba kol bus priimtas kitas administracinis sprendimas.

IV. BENDROSIOS IR GALUTINĖS PRIEMONĖS

29. Mėginį antikūnų titravimui dėl pasiutligės turi imti įgaliotas veterinarijos gydytojas, tyrimas turi būti atliekamas laboratorijoje, kuri patvirtinta pagal 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą.

30. 5 metų pereinamuoju laikotarpiu, nurodytu 10 punkte, ES šalys, kurios pasitvirtino echinokokozės ir erkių kontrolės taisykles, nuo 2004 m. liepos 3 d. gali taikyti šias taisykles įvežamiems į jų teritoriją naminiams gyvūnėliams. Jos turi perduoti Europos Komisijai pranešimą apie šių ligų epidemiologinę situaciją, nurodyti papildomų garantijų reikalingumo priežastis, siekiant apsisaugoti nuo ligos patekimo į šalį. Europos Komisija informuoja ES šalis, esančias Maisto saugos ir veterinarijos nuolatiniame komitete, apie papildomas garantijas.

31. Reikalavimuose nenumatyti techniniai reikalavimai naminių gyvūnėlių, nurodytų 1 priedo 1 ir 2 punktuose, judėjimui gali būti nustatyti pagal 38 punkte nurodytą tvarką. Paso pavyzdys, kuris turi lydėti naminius gyvūnėlius, nurodytus 1 priedo 1 ir 2 punktuose, turi būti patvirtintas pagal 38 punkte nurodytą tvarką.

32. Saugos priemonės, nurodytos 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/425/EEB dėl tam tikrų gyvulių ir produktų rūšių veterinarinės ir zootechninės patikros prekiaujant jais Bendrijoje ir siekiant sukurti vidaus rinką ir 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/496/EEB, nustatančioje gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus, iš dalies pakeičiančioje Tarybos direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB, turi būti taikomos. ES šalies prašymu arba Europos Komisija savo iniciatyva, atsižvelgusi į pasiutligės epidemiologinę situaciją ES šalyje arba trečiojoje šalyje, gali priimti sprendimą pagal 39 punkte nurodytą tvarką, kad 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodyti naminiai gyvūnėliai, atvykstantys iš šios šalies teritorijos, atitiktų reikalavimus, nurodytus 16.2 punkte.

33. 1 priedo 3 punktas ir 2 priedo 2–4 punktai gali būti papildomi pagal 38 punkte nurodytą tvarką, atsižvelgus į ES teritorijoje arba trečiosiose šalyse susidariusią ligų, kuriomis gali sirgti šiuose Reikalavimuose nurodyti naminiai gyvūnėliai, epidemiologinę situaciją, ypač pasiutligės, ir gali būti apribotas naminių gyvūnėlių skaičius, kuris gali būti vežamas.

34. Reikalavimų techninės įgyvendinimo procedūros turi būti patvirtintos pagal 38 punkte nurodytą tvarką.

35. Priemonės, įgyvendinamos pereinamuoju laikotarpiu, turi būti patvirtintos pagal 38 punkte nurodytą tvarką.

36. Iki 2007 m. vasario 1 d. Europos Komisija, gavusi Europos maisto saugos tarnybos pasiūlymus dėl serologinio tyrimo taikymo, turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, paremtą įgyta patirtimi ir įvertinus pavojus, ir pasiūlymus dėl režimo, kuris turi būti taikomas 10–14, 16–19 ir 30 punktams nuo 2008 m. sausio 1 d.

37. Europos Komisijai padeda Maisto saugos ir veterinarijos nuolatinis komitetas.

38. Kai pateikiama nuoroda į šį punktą, Komisijos sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai turi būti taikomi dėl 8 straipsnyje nurodytų priemonių. Komisijos sprendimo 1999/468/EB 5 (6) straipsnyje nurodytas laikotarpis turi būti 3 mėnesiai.

39. Kai pateikiama nuoroda į šį punktą, Komisijos sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai turi būti taikomi dėl 8 straipsnyje nurodytų priemonių. Komisijos sprendimo 1999/468/EB 5 (6) straipsnyje nurodytas laikotarpis turi būti 15 dienų.

40. Reikalavimai įsigalioja nuo 2004 m. liepos 3 d.

Veterinarijos reikalavimų naminių gyvūnėlių judėjimui nekomerciniais tikslais
1 priedas

NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ RŪŠYS

1. Šunys ir katės.

2. Šeškai.

3. Bestuburiai (išskyrus bites ir vėžiagyvius), dekoratyvinės tropinės žuvys, varliagyviai, reptilijos; visų rūšių paukščiai (išskyrus paukščius, nurodytus Tarybos direktyvose 90/539/EEB ir 92/65/EEB); graužikai ir naminiai triušiai.

Veterinarijos reikalavimų naminių gyvūnėlių judėjimui nekomerciniais tikslais
2 priedas

ŠALIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAS

1. Švedijos Karalystė, Airija ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

2. ES šalys, kurios nenurodytos šio priedo 1 punkte.

3. Andoros Kunigaikštystė, Islandijos Respublika, Lichtenšteino Karalystė, Monako Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, San Marino Respublika, Šveicarijos Konfederacija ir Vatikanas.

4. Sąrašas trečiųjų šalių ar teritorijų, nurodytų Reikalavimų 21 punkte.

Atgal